Regulamin korzystania z sprzętu komputerowego

logo

 

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 1/2016

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej

w Milejewie z dnia 06.10.2016 r.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA
ZE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Gminnej Biblioteki Publicznej
w Milejewie

 

 

Prawo do korzystania ze sprzętu komputerowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Milejewie ma charakter powszechny na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 

1. Godziny korzystania ze sprzętu komputerowego są zgodne z godzinami otwarcia biblioteki. W przypadku dużej liczny chętnych komputery będą udostępniane użytkownikom z zewnątrz (według listy zapisanych osób) jednorazowo maksymalnie przez jedną godzinę zegarową. Przy czym priorytetowo traktowane są osoby korzystające ze sprzętu komputerowego w celach informacyjnych.

 

2. Warunkiem korzystania ze sprzętu komputerowego jest wcześniejsze zarezerwowanie czasu pracy u bibliotekarza.

 

3. Nie zezwala się użytkownikom na wprowadzanie jakichkolwiek zmian
w sprzęcie i oprogramowaniu, a szczególnie na samodzielne przemieszczanie sprzętu, zmiany połączeń, konfiguracji oraz dokonywanie samodzielnych „napraw” sprzętu i jego demontaż. Zabrania się kopiowania oprogramowania z zasobów biblioteki.

 

4. O wszelkich nieprawidłowościach pracy komputera należy powiadomić bibliotekarza. Uszkodzenia sprzętu powstałe z winy użytkownika będą usuwane na koszt sprawcy.

 

5. Na stanowisku pracy użytkownik ma obowiązek zachować ciszę oraz czystość i porządek w czasie i po zakończeniu pracy. W szczególności niedopuszczalne jest spożywanie posiłków lub napojów oraz palenie tytoniu.

 

6. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu BHP oraz, w przypadku wykorzystywania usług internetowych, Regulaminu Korzystania z Usług Sieci Internet.

 

7. Gminna Biblioteka Publiczna w Milejewie nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystywania kont pocztowych przez ich użytkowników, a w szczególności za treści przesyłanych listów i plików.

 

8. Użytkownikom niestosującym się do niniejszego Regulaminu zostanie odebrane prawo korzystania ze sprzętu komputerowego w Gminnej Bibliotece Publicznej w Milejewie. Od decyzji przysługuje użytkownikowi prawo odwołania się do Wójta Gminy Milejewo.

Subskrybuj Subskrybuj