Regulamin czytelni

logo

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 1/2016

Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej
w Milejewie z 06.10.2016 r.

 

REGULAMIN CZYTELNI
Gminnej Biblioteki Publicznej

w Milejewie

 

 

§ 1.

 

1. Z czytelni mogą korzystać wszyscy obywatele.

2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.

3. Wierzchnie okrycie, teczkę lub torbę należy pozostawić w wyznaczonym przez bibliotekarza miejscu.

4. W czytelni obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków i korzystania z telefonów komórkowych

5. Czytelnika, który swoim zachowaniem uniemożliwia korzystanie
z czytelni innym użytkownikom, bibliotekarz ma prawo wyprosić
z pomieszczenia.

 

§ 2.

 

1. W czytelni korzystać można z czasopism i księgozbioru podręcznego.

2. Przyniesione ze sobą książki czytelnik zgłasza u dyżurnego bibliotekarza.

3. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie książki, z której chwilowo korzysta inny użytkownik.

4. Książek i czasopism nie wolno wynosić z czytelni.

5. Wykorzystane materiały biblioteczne czytelnik oddaje dyżurnemu bibliotekarzowi.

8. Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma
w księgozbiorze, biblioteka informuje, w której z bibliotek na terenie powiatu elbląskiego może znajdować się poszukiwana przez czytelnika książka.

 

§ 3.

 

Biblioteka udziela informacji dotyczących posiadanych zbiorów, doboru literatury na interesujący czytelnika temat, sposobu korzystania
z katalogów, wydawnictw informacyjnych i innych materiałów znajdujących się w bibliotece.

 

§ 4.

 

Na kopiowanie rysunków, schematów, planów, map, itp. czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.

 

§ 5.

 

1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek.

2. Za uszkodzenie książki czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa dyrektor biblioteki, w zależności od stopnia uszkodzenia.

3. Na sumy wpłacone z tytułu odszkodowania biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

 

§ 6.

 

1. Czytelnik nie stosujący się do niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z czytelni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor biblioteki.

2. Od powyższej decyzji czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się
do Wójta Gminy.

Subskrybuj Subskrybuj