Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności GBP Milejewo

Gminna Biblioteka Publiczna w Milejewie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej GBP Milejewo.

 • Data publikacji strony internetowej: 2010-01-04
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-01-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla budżetu biblioteki. Przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że nasza strona internetowa spełnia wymagania w 93,65%.

Zauważone probelmy:

Częściowe braki opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
Brak możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”.
Niektóre linki i opisy obrazków nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
Kilka elementów wejściowych nie ma tytułu ani przypisanej etykiety.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-01-24
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-01-24

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Wyniki samooceny lub audytu podmiotu zewnętrznego: Zobacz raport

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor GBP Milejewo

"Nazwa organu odwoławczego" oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna korzysta z wydzielonego pomieszczenia w budynku należącym do Szkoły Podstawowej przy ulicy Szkolnej 4 w Milejewie. Nie mamy wpływu na zmiany i remonty w budynku, poza własnym pomieszczeniem. Dostęp do naszego lokalu nie ma utrudnień architektonicznych dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W pobliżu obiektu są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściem nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Brak tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
– powiększanie czcionki
– podświetlanie linków
– ustawienie wysokiego kontrastu

Deklaracje wedle uznania

W miarę możliwości finansowych oraz umiejętności, które posiadamy, będziemy się starali poprawić dostępność naszej strony www. 

Bbiblioteka prowadzi usługę dla osób niepełnosprawnych i starszych "Książka na telefon";

Książki z dużą czcionką dla osób słabowidzących;

Audiobooki;

Subskrybuj Subskrybuj